Tạo tài khoản, sử dụng, chỉnh sửa tài khoản, thông tin cá nhân... GV + HS trên hệ thồng trường trực tuyến