Friday, 03/04/2020 - 02:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Quốc Toản

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NH 13-14

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NH 13-14

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO T.P TUY HÒA

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

 

 

 

 

 

 

 

VINH DANH THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2013-2014

TOAØN TRÖÔØNG ÑAÏT  103 GIAÛI : 10 GIAÛI NHAÁT ; 36 GIAÛI NHÌ  ; 34 GIAÛI BA ; 23 KK

TRONG ÑOÙ:  79  HOÏC SINH ÑÖÔÏC CHOÏN VAØO ÑOÄI TUYEÅN

 THAØNH PHOÁ THAM GIA THI CAÁP TÆNH

STT

HỌ

TÊN

Lớp

Môn

Giải

Thi Tỉnh

1

PHAN HUỲNH KIM

OANH

9A

ANH

NHÌ

 

2

NGUYỄN THỊ NGỌC

LINH

9A

ANH

NHÌ

 

3

HUỲNH KIM NHÃ

UYÊN

9B

ANH

NHÌ

 

4

HỒ TUẤN BẢO

NGỌC

9A

ANH

BA

 

5

NGUYỄN NGỌC DIỄM

QUỲNH

9A

ANH

BA

 

6

NGUYỄN THANH

TÀI

9B

ANH

BA

 

7

MAI LÊ QUỲNH

TRANG

9C

ANH

BA

 

8

HỒ THỊ XUÂN

HOÀNG

9C

ANH

BA

 

9

TRIỆU THẢO

GIANG

9C

ANH

BA

 

10

NGUYỄN VÕ BẢO

NGỌC

9A

ANH

KK

X

11

ĐỖ TÔ

CHÂU

9A

ANH

KK

X

12

LÂM GIA

BẢO

9B

ANH

KK

X

13

ĐẶNG THỊ QUỲNH

NHƯ

9B

ANH

KK

X

14

NGUYỄN KIỀU

LAM

9A

ĐỊA

BA

 

15

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG

UYÊN

9H

ĐỊA

KK

X

16

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG

ANH

9C

HÓA

NHÌ

 

17

TRẦN THỊ KIM

NGUYÊN

9A

HÓA

NHÌ

 

18

NGUYỄN HOÀNG KIỀU

VY

9B

HÓA

NHÌ

 

19

DƯƠNG THÀNH

ĐẠT

9A

HÓA

BA

 

20

HỒ VĨNH

KHÁNH

9C

HÓA

BA

 

21

LÊ QUỐC

TÙNG

9C

HÓA

BA

 

22

ĐÀO VÕ ANH

QUÂN

9A

HÓA

BA

 

23

NGUYễN NGọC MAI

HOA

9B

HÓA

KK

 

24

PHAN ĐẶNG PHƯƠNG

LINH

9C

HÓA

KK

X

25

NGUYỄN THỊ THảO

MY

9D

HÓA

KK

X

26

PHẠM VĂN

TÙNG

9A

HÓA

KK

X

27

HUỲNH KIM NHÃ

UYÊN

9B

IOE

Nhất

 

28

PHAN HUỲNH KIM

OANH

9A

IOE

Nhất

 

29

LÂM GIA

BẢO

9B

IOE

Nhất

 

30

LÊ TRUNG

VINH

9C

IOE

NHÌ

 

31

PHẠM THỊ KIM

MAI

9C

IOE

NHÌ

 

32

HỒ TUẤN BẢO

NGỌC

9A

IOE

NHÌ

 

33

NGUYỄN THANH

TÀI

9B

IOE

NHÌ

 

34

TRIỆU THẢO

GIANG

9C

IOE

NHÌ

 

35

ĐỖ TÔ

CHÂU

9A

IOE

NHÌ

 

36

NGUYỄN HỮU

PHÚ

9B

IOE

NHÌ

 

37

ĐẶNG THỊ QUỲNH

NHƯ

9B

IOE

NHÌ

 

38

CAO QUANG

TRUNG

9C

IOE

NHÌ

 

39

TRẦN NGUYÊN TUYẾT

NHI

9C

IOE

NHÌ

 

40

NGUYỄN VÕ BẢO

NGỌC

9A

IOE

NHÌ

 

41

NGUYỄN NGỌC DIỄM

QUỲNH

9A

IOE

NHÌ

 

42

MAI LÊ QUỲNH

TRANG

9C

IOE

NHÌ

 

43

HỒ THỊ XUÂN

HOÀNG

9C

IOE

NHÌ

 

44

NGUYỄN NGỌC

HÂN

9C

IOE

Ba

 

45

PHAN HUỲNH HẢI

KIỀU

9A

IOE

Ba

 

46

NGÔ ANH

9B

IOE

Ba

 

47

LÊ THỊ XUÂN

VIÊN

9C

IOE

Ba

 

48

HUỲNH NGUYỄN BÍCH

TRÂM

9C

IOE

Ba

 

49

NGUYỄN NGỌC

HÂN

9C

NHÌ

 

50

HUỲNH THIỆN

NHÂN

9A

NHÌ

 

51

PHẠM QUỐC

BẢO

9A

NHÌ

 

52

LÊ ĐAN

MAI

9B

BA

 

53

TRẦN MINH

KHUÊ

9A

BA

 

54

HUỲNH TÂM

KHUÊ

9C

BA

 

55

ĐỖ ANH

KHOA

9B

KK

X

56

NGUYỄN LÊ

CƯỜNG

9B

KK

X

57

HỒ TUẤN HOÀNG

SƠN

9B

KK

X

58

NGUYỄN TRẦN

QUANG

9C

KK

X

59

TRẦN NGUYỄN MẠNH

PHÁT

9C

KK

X

60

PHẠM KIỀU PHƯƠNG

THÙY

9E

SINH

THỦ KHOA

 

61

DIỆP ANH

ĐÀO

9C

SINH

NHẤT

 

62

HUỲNH HẢI

CHÂU

9D

SINH

NHẤT

 

63

HÀ DƯƠNG NHẬT

MINH

9A

SINH

NHÌ

 

64

NGUYễN BảO

DANH

9C

SINH

NHÌ

 

65

TRầN THị ANH

ĐÀO

9D

SINH

NHÌ

 

66

ĐINH VĂN TÚ

TÀI

9H

SINH

NHÌ

 

67

TRẦN NGUYÊN TUYếT

NHI

9C

SINH

BA

 

68

TÔ THÀNH

TRUNG

9C

SINH

BA

 

69

QUÁCH THIÊN

HOA

9A

SINH

BA

X

70

BÙI LÊ ĐĂNG

TUYẾN

9D

SINH

BA

X

71

BÙI LÊ

MINH

9A

SINH

KK

X

72

NGUYỄN QUẾ

ANH

9G

SỬ

THỦ KHOA

 

73

NGÔ YẾN

LINH

9E

SỬ

THỦ KHOA

 

74

BÙI MINH

HIẾU

9C

SỬ

NHÌ

 

75

NGUYỄN DUY

LUÂN

9D

SỬ

NHÌ

 

76

NGUYỄN ĐOÀN BẢO

NGỌC

9G

SỬ

BA

 

77

VÕ THỊ HƯƠNG

THẮM

9D

SỬ

BA

 

78

PHAN THỊ HUYỄN

TRÂM

9B

SỬ

BA

 

79

HUỲNH KIM

QUÝ

9C

SỬ

BA

 

80

TRẦN THỊ YẾN

NHI

9F

SỬ

BA

 

81

TRẦN THỊ NHƯ

QUỲNH

9C

SỬ

KK

X

82

LÊ VŨ MINH

HUY

9A

TOÁN

THỦ KHOA

 

83

ĐỖ HỒNG

QUYÊN

9C

TOÁN

NHÌ

 

84

HỒ BẢO

NGUYÊN

9B

TOÁN

BA

 

85

NGUYỄN TIẾN

ĐẠT

9C

TOÁN

BA

 

86

NGUYỄN THÀNH

HUY

9C

TOÁN

BA

 

87

NGUYỄN TÀI BÌNH

KHIÊM

9B

TOÁN

BA

 

88

CAO QUANG

TRUNG

9C

TOÁN

KK

X

89

HUỲNH TẤN

HÙNG

9B

TOÁN

KK

X

90

PHẠM QUỐC

ĐẠT

9C

TOÁN

KK

X

91

VÕ TRẦN DUY

PHÚC

9B

TOÁN

KK

X

92

TRẦN ĐẶNG QUANG

HUY

9A

TOÁN

KK

X

93

NGUYễN THị QUốC

NHI

9A

VĂN

NHẤT

 

94

LÊ THỊ THẢO

SƯƠNG

9B

VĂN

NHÌ

 

95

NGUYỄN THÁI HOÀNG

KIM

9B

VĂN

NHÌ

 

96

NGUYỄN LỮ GIA

NHƯ

9B

VĂN

NHÌ

 

97

PHẠM THỊ KIM

MAI

9C

VĂN

NHÌ

 

98

NGUYỄN NGỌC ĐAN

QUỲNH

9A

VĂN

NHÌ

 

99

NGUYỄN TRẦN BÍCH

HẠNH

9B

VĂN

NHÌ

 

100

HOÀNG TRƯƠNG VIỆT

HÂN

9A

VĂN

BA

 

101

ĐÀO NGỌC PHƯƠNG

THẢO

9B

VĂN

BA

 

102

VÕ THỊ

VÂN

9C

VĂN

KK

X

103

LÊ THỊ NGỌC

ĐĂNG

9A

VĂN

KK

X

104

LÊ VŨ MINH

HUY

9A

VIO

THỦ KHOA

 

105

NGUYỄN HỮU

PHÚ

9B

VIO

NHẤT

 

106

ĐẶNG BỬU

TRIỀU

9C

VIO

NHẤT

25

107

NGUYỄN TÀI BÌNH

KHIÊM

9B

VIO

NHẤT

78

108

HUỲNH TẤN

HÙNG

9B

VIO

NHẤT

 

109

BÙI HỮU

KHÔI

9C

VIO

NHẤT

 

110

CAO QUANG

TRUNG

9C

VIO

NHÌ

 

111

PHẠM QUỐC

ĐẠT

9C

VIO

NHÌ

 

112

TRẦN ĐĂNG QUANG

HUY

9A

VIO

NHÌ

 

113

VÕ TRẦN DUY

PHÚC

9B

VIO

NHÌ

 

114

VÕ PHÚC

NGUYÊN

9A

VIO

NHÌ

 

115

NGUYỄN THÀNH

HUY

9C

VIO

NHÌ

 

116

NGUYỄN TRẦN

QUANG

9A

VIO

NHÌ

 

117

NGÔ ANH

9B

VIO

NHÌ

 

118

LÊ NHẬT

MINH

9B

VIO

NHÌ

 

119

NGUYỄN TIẾN

ĐẠT

9C

VIO

NHÌ

 

120

ĐỖ HỒNG

QUYÊN

9C

VIO

BA

 

121

LÊ TRUNG

VINH

9C

VIO

KK

 

122

PHẠM THỊ NGỌC

CHÂU

9A

VIO

KK

 

 

            TỔNG CỘNG: 122 HS

Nguồn: tranquoctoan-tuyhoa.phuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 57
Tháng 04 : 82